BETINGELSER

OM PARETIFY

PARETIFY ApS har til formål at hjælpe brugerne med forhandling af løn og vilkår enten i forbindelse med et jobskifte, en ændring af rolle eller fast tilbagevendende lønforhandling.

Vi udbyder et online system Pointer (Applikationen), via paretify.com. Herudover tilbyder vi  en række tillægsprodukter og -ydelser.

Ud over Applikationen driver vi paretify.com andre online kanaler (Websites), hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle brugere af Applikationen.

Vores Applikation, Websites og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes til privatkunder.

Disse Vilkår beskriver de betingelser, som er gældende for din brug af Applikationen som privatkunde og har forrang for eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser. Din accept af Vilkårene er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og bruge Applikationen. Ved at acceptere dem erklærer du dig indforstået med, at PARETIFY til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Applikationen, hvis du misligholder de i Vilkårene indeholdte bestemmelser. Hvis du ikke accepterer Vilkårene (som defineret i nedenstående), er du ikke berettiget til eller til at opnå adgang eller bruge Applikationen.

Vi kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af Applikationen og/eller vores websites efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser. 

1. Varighed og brug af PARETIFY 

1.1. PARETIFY giver dig en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. 

1.2. Du kan ikke overdrage dit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra PARETIFY.

1.3. Din adgang til Applikationen udløber 12 måneder efter din købsdato, hvorefter du ikke længere har adgang til din profil og dine data vedr. Præferencer og Forhandlinger. 

1.4. Du er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål. 

2. Priser og Betaling

2.1. PARETIFY samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som skal modtage alle dine betalinger, før de afregnes med PARETIFY.

2.2. Priserne kan ses på PARETIFYs hjemmeside. Alle priser er inkl. moms. Betaling kan ske med kreditkort/betalingskort og andre gængse betalingsmetoder. PARETIFY forbeholder sig retten til efter eget valg og til enhver tid at nægte at modtage visse kreditkort.

2.3. Priserne kan variere efter den anvendte betalingsmåde. Hvis priserne varierer, skal PARETIFY oplyse herom på PARETIFYs hjemmeside i forbindelse med den almindelige information om priser. Priserne inkluderer ikke eventuelle datakommunikationsomkostninger eller gebyrer som din internet- eller telekommunikationstjenesteudbyder kan opkræve i henhold til din aftale med en sådan tjenesteudbyder.

2.4. I tilfælde af manglende eller forsinket betaling forbeholder PARETIFY sig ret til at lukke din adgang til Applikationen.

3. Ophør i fortrydelsesperioden

3.1. Når du opretter dig som bruger på Applikationen har du en fortrydelsesret på fjorten (14) dage i henhold til forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesperioden regnes fra datoen for oprettelsen.

3.2. Hvis du har taget Applikationen i brug f.eks. Ved at udfylde præferencer, starte en forhandling eller har udfyldt andre felter i applikationen mister du retten til at fortryde dit køb af Applikationen i henhold til den i pkt. 3.1 ovenfor nævnte fortrydelsesret. Du har dog naturligvis stadig ret til at annullere din brugerprofil og anmode om at få slettet alle dine data.

3.3. Hvis du vil opsige i fortrydelsesperioden, anbefaler vi, at du giver os meddelelse herom ved at at skrive til info@paretify.com fra den emailadresse du har brugt til at oprette din profil..

3.4. Hvis du ved en fejl bliver opkrævet et forkert beløb, vil du få refunderet beløbet inden for fjorten (14) dage fra den dag, hvor PARETIFY modtog din underretning.

4. Opdateringer og driftsstabilitet

4.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne

5. Ansvar

5.1. Brug af Applikationen skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko, og PARETIFY kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Udregning af f.eks. samlet værdi af bruttoløn, forhandlingspotentiale etc. skal betragtes som vejledende. Vi gør vores bedste for at give dig et unikt overblik og udgangspunkt for din forhandling, men fejl kan ske. Du skal selv kontrollere at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. 

5.2. PARETIFY fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. 

5.3. Beregninger af forhandlingspotentiale og samlet værdi af bruttoløn er vejledende. Den præcise værdi er bla. afhængig af individuelle skatteforhold og din arbejdsgivers værdisætning af de enkelte goder. PARETIFY kan ikke holdes ansvarlig for ajourførelse af godernes værdisætning jf. gældende skattelovgivning.  

5.4. PARETIFY er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for PARETIFYs kontrol.

5.5. Det maksimale erstatningsansvar overfor dig som kunde kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

5.6. Information på vores website, i vores Applikation eller i vores tillægsprodukter/-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer og kontakt en rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

6. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

6.1. PARETIFY har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Applikationen samt alt materiale på vores websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

6.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til dig som kunde. 

7. Tvister

7.1. Vilkårene er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

7.2. Enhver tvist, som måtte opstå mellem PARETIFY og Kunden, skal i første omgang søges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan tvisten indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark www.naevneneshus.dk. Ellers skal tvisten afgøres ved de almindelige domstole